รองนายกฯลงพื้นที่ อ.กุดจับ ชื่นชมเกษตรกรเคยใช้ปุ๋ยเคมีจนป่วย พอเปลี่ยนใช้อินทรีย์สุขภาพดีขึ้น

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรอินทรีย์ของนางอรทัย หมื่นศรี ซึ่งเป็นแปลงไม้ผลและพืชผสมผสาน ที่ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถือเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชผสมผสาน 1 ใน 4 ราย ของจังหวัดอุดรธานี เป็น 1 แปลง ใน 6 แปลง ที่เป็นต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งอยู่ในช่วงระยะปรับเปลี่ยนการทำเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ โดยรองนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมเกษตรกรที่ตัดสินใจมาทำเกษตรอินทรีย์ เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอื่นๆ ปฏิบัติตาม พร้อมแนะนำให้รวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตและต้นทุนด้านการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

ด้านนางอรทัย หมื่นศรีอายุ 67 ปี กล่าวว่าตนมีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 22 ไร่ 1 งาน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ พื้นที่ 14 ไร่ 1 งาน ปลูกพืชผสมผสาน อาทิ กล้วย แก้วมังกร มะม่วง มะละกอ มะพร้าว มะนาว ฝรั่ง เลี้ยงหมู เลี้ยงปลาและอื่นๆ อีกมากมาย ในส่วนพื้นที่อีก 8 ไร่ ปลูกสวนป่าและยางพารา โดยใช้แรงงานในครัวเรือน 2 คน คือตนเองกับสามี ทั้งนี้ หลังจากสามีเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเมื่ออายุ 50 ปี ในปี 2542 ก็มาปลูกองุ่นและส้มเป็นเจ้าแรกของจังหวัดอุดรธานีจนประสบความสำเร็จ แต่สิ่งที่ติดตามมาจากการผลิตพืชดังกล่าวมีการใช้สารเคมีค่อนข้างมาก ทำให้สุขภาพของตนเองและสามีทรุดโทรมลง โดยเฉพาะสามีที่ได้ลงมือปฏิบัติและสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง ได้ล้มป่วยลง

นางอรทัย หมื่นศรี กล่าวอีกว่า การล้มป่วยดังกล่าวน่าจะเกิดจากการใช้สารเคมี จึงมีแนวคิดที่จะลดการใช้สารเคมี โดยการปรับเปลี่ยนพืชปลูกที่เป็นพืชที่ใช้สารเคมีน้อย ในระยะแรกหยุดการใช้สารเคมี แต่ยังมีการใช้ปุ๋ยเคมี ต่อมาในปี 2558 ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอกุดจับ ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตพืชแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์และขอการรับรองแปลงอินทรีย์กับกรมวิชาการเกษตร ซึ่งหลังทำเกษตรอินทรีย์แล้วพบว่าเกิดความยั่งยืนของอาชีพทำการเกษตร มีความมั่นคงของผลตอบแทน เช่น ผลตอบแทนที่เป็นรายได้ ผลตอบแทนในด้านอาหาร ผลตอบแทนด้านสุขภาพจิตใจและร่างกาย เป็นผลดีกับสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังมีปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพคือ การขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและขาดแคลนแรงงานเนื่องสูงวัยด้วยกันทั้ง 2 คน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Loading...