จังหวัดอุดรธานี !! ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย

เช้าวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย

นายประวิตร บุตรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้กลไกหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน ให้คนไทยรับรู้ตื่นตัวไม่ทนต่อการทุจริต เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและการสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้คนไทยและนานาชาติรับรู้ถึงการดำเนินการและความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย

กิจกรรมประกอบไปด้วย การรำ การแสดงต่อต้านการทุจริตของศิลปินสมจิตร บ่อทอง และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) และประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 183 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยร่วมลงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 มีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศและระดับสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ นำโดยรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านกลไกทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องตลอดมา ร่วมมือกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

ข้อมูลภาพ : อนิรุทธ์ โพธิ์เพชรเล็บ

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ

ติดต่อลงโฆษณาเวปข่าว : 082-744-3385

Loading...