รพ.อุดร จัดประชุมอาชีวอนามัย ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพอากาศในโรงพยาบาล

เช้าวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 ได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงนโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและความรู้เรื่องการจัดการคุณภาพอากาศในโรงพยาบาลประจำปี 2562

นายแพทย์กานต์ กาญจนพิชญ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ/ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กล่าวรายงานว่า โรงพยาบาลอุดรธานี เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิจนถึงระดับตติยภูมิมีความซับซ้อนในการให้บริการทางการแพทย์เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นจำนวนมาก หลากหลายวิชาชีพซึ่งการปฏิบัติงานอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรผู้ให้บริการตามมาและเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการของโรงพยาบาล ซึ่งเน้นให้ผู้บริการต้องมีสุขภาพดีไม่มีความเสี่ยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดเป้าหมายชัดเจน เรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการและให้บริการ ซึ่งโรงพยาบาลอุดรธานี ได้มีการดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานเพื่อแจ้งแก่บุคลากรต่อเนื่องมาทุกปีโดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประจำหน่วยงานเป็นเครือข่ายการปฏิบัติงาน และดูแลบุคลากรในหน่วยงานของตัวเอง

ในวันนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ลุกทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลได้มาประชุมร่วมกันเพื่อรับฟังนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยอนามัยและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปี 2562 จากผู้บริหารโดยตรงเพื่อความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ซึ่งกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมได้รวบรวมแผนปฏิบัติงานที่จะปรับเปลี่ยน แก้ไข เพื่อพัฒนาสู่ปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กลุ่มงานโครงสร้างและวิศวกรรมทางการแพทย์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และหน่วยงานป้องกันควบคุม การติดเชื้อ IC จากผลการตรวจสุขภาพประจำปี พบว่าบุคลากรตรวจสุขภาพประจำปีสูงมากกว่า 90% ต่อเนื่องมาหลายปีซึ่งนับว่าบุคลากรให้ความสนใจในการเข้ารับการบริการตรวจสุขภาพประจำปีและดูแลสุขภาพของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในบุคลากร โดยมีการทำงานเชิงบูรณาการกับหลายหน่วยงานในการดูแลสุขภาพของบุคลากร

สำหรับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ มีการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงตามลักษณะงานด้วยเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์เพื่อประเมินผลและเฝ้าระวังสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน ส่วนโรคติดเชื้อที่สำคัญที่พบว่าในปี 2561 มีบุคคลากรป่วยด้วยวัณโรคสูงถึง 20 ราย

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดีการคัดกรองโรคตั้งแต่เริ่มแรกสำหรับ ปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงสร้างทางวิศวกรรมการจัดคุณภาพอากาศที่ดี เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งการบรรยายในวันนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุวัฒน์ ดำนิลจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้างานเจ้าหน้าที่ (จป.) ประจำหน่วยงานทุกหน่วยงาน 200 คน

ขอบคุณข้อมูลภาพ : อนิรุทธิ์ โพธิ์เพชรเล็บ
ข่าวโดย : วชิร คำสืบ
ติดต่อลงโฆษณาเวป : 082-744-3385

Loading...