เวทีประชาคมผ่าน !! รพ.อุดร จัดเวทีประชาคมขอใช้พื้นที่สวนสาธารณะหนองแด เพื่อสร้างโรงพยาบาลอุดรธานี สาขา1

เช้าวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ได้เป็นประธานเปิดการประชาคม เรื่องการขอใช้พื้นที่สวนสาธารณะหนองแดเพื่อสร้างโรงพยาบาลอุดรธานี สาขา 1

โดยมีนายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 แพทย์หญิงอาภาพรรณ นเรนทร์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการ แพทย์หญิงศศินี อภิชนกิต หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นางเกศริน สีทาพุทธ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองหนองสำโรงแทนปลัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง นายเชวง ชื่นตา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง ร่วมรับฟังเวทีประชาคม ประชาพิจารณ์ โรงพยาบาลอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มองเห็นความจำเป็นในการสร้างโรงพยาบาลอุดรธานี

เพื่อขยายจุดให้บริการสำหรับประชาชนชาวอำเภอเมืองอุดรธานี ให้ได้รับการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยและส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างครอบคลุมเหมาะสมไม่ต้องไปในโรงพยาบาลอุดรธานี โดยรูปแบบการจัดบริการประกอบไปด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป การดูแลภาวะฉุกเฉินเบื้องต้นกายภาพบำบัด ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ระยะหลังเฉียบพลันระยะเปลี่ยนผ่าน ดูแลโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดูแลต่อเนื่องระยะยาวรวมทั้งจัดบริการแพทย์แผนไทยผลิตยาสมุนไพรใช้เองลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ

ซึ่งโรงพยาบาลอุดรธานี และกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับประชาชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับข้อมูลมีความเข้าใจและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้พื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ประมาณ 13 ไร่ ก่อสร้างโรงพยาบาลอุดรธานี สาขา 1 ผ่านเวทีประชาคม และการจัดเวทีประชาคมในวันนี้ มีผู้มาร่วม จำนวน 200 คน ประกอบด้วย ตัวแทนภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ตัวแทน อสม. ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงคุณวุฒิที่อาศัยอยู่ใน บริเวณใกล้เคียงสวนสาธารณะหนองแด

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ

ข้อมูลและภาพ : อนิรุทธิ์ โพธิ์เพชรเล็บ

Loading...