ผู้ว่าอุดรฯ นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา จากส่วนราชการระดับอำเภอ

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี พร้อมด้วย คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประชุมร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี

เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา อุปสรรค ในด้านต่างๆ จากส่วนราชการ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไข พร้อมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวัชรินทร์ สุตะลาวดี นายอำเภอเมือง อุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี ให้การต้อนรับ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ขอให้ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ได้ใช้ประโยชน์จากหอกระจายข่าวให้มาก เพื่อเป็นช่องทางบอกกล่าว ข่าวสารนโยบายสำคัญและสร้างการรับรู้ให้ประชาชน อีกทั้ง ยังนำทิศทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 24 For Change มาถ่ายทอดให้เกิดการรับรู้ และสร้างความเข้าใจ

ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ได้ชี้แจงประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเน็ตประชารัฐ การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัย การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคพิษสุนัขบ้า การไปทำงานต่างประเทศ

ขอบคุณข้อมูล : สวท.

Loading...