สานพลังภาคี !! ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “สานพลังภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ” ประจำปีงบประมาณ 2561

นายอุเทน หาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เปิดเผยว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องทั่วโลกให้ความสำคัญ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี เป็นตัวชี้วัดของเป้าหมาย การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กำหนดให้ลดอัตราคลอดในวัยรุ่น 10 – 14 ปี และ15 – 19 ปี เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในการบรรลุเป้าหมายที่ 3 ว่าด้วยการสร้างหลักประกันให้คนที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย ที่ทุกประเทศต้องการบรรลุให้ได้ภายใน 2573 ประเทศไทยพบอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละประมาณ 95,000 คน ในปี 2546 และเพิ่มขึ้นเป็น 104,300 คน ในปี 2558 และคลอดในอายุต่ำกว่า 15 ปีๆละ 3,000 คน และยังคลอดบุตรซ้ำครั้งที่สองขึ้นไปมากถึง 12,700 คน หรือเท่ากับร้อยละ 12.2 ในอีก 10 ปี จะต้องลดมารดาคลอด 15 – 19 ปี ลงให้ได้ 25ต่อพันประชากร และมารดาคลอดอายุ 10 – 14 ปี ไม่เกิน 1.5ต่อพันประชากร

จังหวัดอุดรธานี อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ในปี 2556 เป็น 53.5 ต่อพันประชากรและในปี 2559เป็น 43.5ต่อพันประชากร เป็นอันดับที่ 40 ของประเทศ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 – 14 ปี (ปี2558-2560) อัตรา 1.83 , 1.59 และ 1.37 ตามลำดับ การคลอดบุตรซ้ำครั้งที่สองในแม่อายุน้อยกว่า 20 ปี เท่ากับ 17.51 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ10 ผลกระทบทางสุขภาพจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีตั้งแต่เสียชีวิตของมารดาและทารกเด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เสี่ยงต่อการทำแท้ง ไม่ปลอดภัยอันตรายต่อชีวิตเสียโอกาสทางการศึกษา, หน้าที่การงาน, การขาดความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร ฯลฯ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในนามหน่วยเลขานุการฯ จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2556 – 2569 ขึ้น

นายอุเทน หาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เปิดเผยอีกว่า จังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่นำร่องโครงการสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศ ปี 2556 – 2558 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ให้พัฒนานวัตกรรมการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่นใน 5 ด้าน ได้แก่ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม, การติดเชื้อHIVและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, ผลกระทบจากการทำแท้ง, และการกระทำรุนแรงทางเพศ จนพัฒนาเป็น “อุดรโมเดล” ใน 5 ยุทธศาสตร์ก่อนจะมีพระราชบัญญัติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จึงสนับสนุนให้จังหวัดอุดรธานี มาพัฒนาการทำงานขับเคลื่อนแบบบูรณาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น โดยเน้นพัฒนากลไกขับเคลื่อนบูรณาการ 6 กระทรวงหลักระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ 2560 – 2561 ในพื้นที่เป้าหมาย 14 อำเภอ โดยขับเคลื่อนบูรณาการเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยในปีนี้เป็นปีที่ 2 ของโครงการจึงกำหนดประชุมวิชาการประจำปีขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี

ทั้งนี้ ได้มีพิธีมอบโล่ให้กับหน่วยงานที่นำเสนองานวิชาการ ประเภทผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่มีประสิทธิภาพ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ประเภทเป็นครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ประเภทบุคคลดีเด่นด้านการทำงานบริการเป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ประเภทบุคคลดีเด่นด้านการทำงานบริการเป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ประเภทเยาวชนดีเด่นด้านการดำเนินงานสุขภาพทางเพศและเยาวชน ประเภทผู้พัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศที่มีประสิทธิภาพ ประเภทเยาวชนดีเด่นด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะทางเพศในเยาวชน ประเภทเป็นผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสุขภาวะทางเพศในชุมชน ประเภทเป็นคนดีเด่นด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องสุขภาวะทางเพศในเยาวชน ประเภทบุคคลดีเด่นด้านการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และจัดสวัสดิการสังคม


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน สู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน และนำเสนอพัฒนาการรูปแบบการดำเนินงานสานพลังภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดอุดรธานี (Udon Model For Youth) ที่บูรณาการเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เพื่อความยั่งยืนและการขยายผล โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด, ระดับอำเภอ, ระดับตำบล, และภาคีทุกภาคส่วน รวมทั้งสิ้น 200 คน

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ ข่าวอุดรธานี

Loading...