เตรียมพบกับ !! มหกรรมเกษตรปลอดภัย สบายดี อีสานกรีน จัดยิ่งใหญ่ 18 – 20 สิงหาคมนี้ 

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี งานแถลงข่าว มหกรรมเกษตรปลอดภัย สบายดี อีสานกรีน โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกลุ่มสบายดี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายภาคภูมิ ปุพมาศ ประชารัฐจังหวัดอุดรธานีนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคุณบุ๋ม ปนัดดา วงษ์ผู้ดี ผู้ดำเนินรายการ ได้ร่วมกันแถลงข่าวและเสวนา การจัดงานมหกรรมเกษตรปลอดภัย สบายดีอีสานกรีน

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตการแปรรูปการตลาดและยกระดับภาคการเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดงานมหกรรมเกษตรปลอดภัยสบายดี อีสานกรีน ในระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศูนย์กลางการผลิตและการค้าเกษตรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ส่งเสริมการผลิต ผลผลิตแปรรูปการตลาดและยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ เป็นการจัดทำแผนที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพและพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และการเจริญเติบโตความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและต่อยอดสู่การพัฒนาที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ICT เข้ามาใช้ในการพัฒนามีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สร้างความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ เน้นการพัฒนาศักยภาพของประชาชน กำลังแรงงานเกษตรและผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันกับตลาดเศรษฐกิจและประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตให้เข้าสู่ตลาดกลางบริโภคและสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมและครัวเรือน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานคือ กลุ่มเครือข่ายเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 15 ศูนย์ กลุ่มเครือข่ายเพื่อการค้าสินค้าเกษตรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 6 ศูนย์ และมีศูนย์การผลิตสินค้าเกษตรต้นแบบที่ยั่งยืนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และมีกลุ่มเครือข่ายประชารัฐ เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายภาคเกษตรกร วิลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมโครงการ

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ

Loading...