เทศบาลนครอุดรธานีจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2560 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ถนนเทศา (บริเวณลานอเนกประสงค์หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. การประกวดกระทงของหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน สถาบันการศึกษา

2. การประกวดกระทงของชุมชน

3. การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา (ชั้น 7) สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี โทร. 042-325-176-85 ต่อ 7113, 7115 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

การจองล็อคลอยกระทง ปี 60

ในวันพุธที่1พ.ย. สำนักการคลังได้จัดให้ประชาชนทั่วไป สามารถจองล็อคขายกระทงได้โดยมีการจับสลากล็อคตั้งแต่เวลา 09.00-15.00น. ณ หน้าสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี (ฝั่งตรงข้ามเป็ดเหลืองหนองประจักษ์ฯ) พื้นที่ที่จัดจำหน่ายล็อคกระทงได้แยกออกเป็น2ฝั่งถนน คือ

1.ตั้งแต่หน้าสนง.ป้องกันฯไปจนถึงสะพานปลา

2.ตั้งแต่หน้ารพ.วัฒนาไปจนถึงหน้าทางเข้าพระตำหนักหนองประจักษ์ฯ

****ในปีนี้เทศบาลนครอุดรธานีได้ให้ประชาชนทั่วไปจำหน่ายสินค้าที่เป็นกระทงเท่านั้น สินค้าประเภทอื่นๆ ห้ามไม่ให้เข้ามาจำหน่ายในงานไม่ว่ากรณีใดๆ

ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุดรธานี

Loading...