พ่อเมืองอุดรฯ เปิดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมยุคลวิธี อาคารนครเพ็ญ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี

โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดอุดรธานี นายจ้าง ลูกจ้าง ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมร่วมพิธีเปิดงาน

จากนั้น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ ตามโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงลุก ให้สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 19 แห่ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ โดยภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ โดยส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ การจัดแสดงอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การสาธิตการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น

Loading...