เตรียมร่างกฎหมายการจัดตั้งองค์กรอิสระในการคุ้มครองผู้บริโภค

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี พล.อ.สุชาติ หนองบัว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธาน พิธีเปิดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค

และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ครั้งที่ 1 เพื่อให้บุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคมีสิทธิในการรวมตัวกัน จัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และองค์กรเหล่านี้สามารถรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรใหญ่เพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามขั้นตอนกระบวนการออกกฎหมายต่อไป

Loading...