อบจ.อุดรธานี ! จัดกิจกรรมสาธิตอุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัยภายในอาคาร โดยใช้ลูกบอลดับเพลิง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายสิทธิชัยจินดาหลวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมสาธิตอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร โดยมีนายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้แทนส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมงานประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 24 กองบิน 23 ตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี และศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี

นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสาธิตอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากอัคคีภัย ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประกอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522 มาตรา 8 ตามกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตราดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้ก่อสร้างอาคารต้องมาตรฐานในการก่อสร้าง และมีอุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัย

โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมสาธิต ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดอุดรธานี

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการสาธิตจำลองเหตุการณ์ ไฟไหม้ห้องอาคาร และใช้ลูกบอลดับเพลิงโยนเข้าไปในกล่องจำลองเหตุการณ์ ที่มีเพลิงกำลังลุกไหม้อยู่

จากนั้นลูกบอลก็ระเบิดและมีสารเคมีดับเพลิงแตกกระจายทำให้เพลิงที่ลุกไหม้อยู่นั้นดับสนิทลง

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ

Loading...