ท่ารำบวงสรวงอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

ท่ารำบวงสรวงอนุสาวรีย์ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ครบรอบปีที่ ๑๒๕ จังหวัดอุดรธานี (๑๘ มกราคม ๒๕๖๑)

จัดทำโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี
สาธิตท่ารำโดย ครูสุภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
และครูมณฑลี สิงหพงศ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ที่ปรึกษาท่ารำ : ครูนาริสา เจิมขุนทด โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ดนตรี/ขับร้อง โดย วงโปงลางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
บันทึกภาพวิดิโอ ครูปริญญา ตุงคะสมิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ผู้ประสานงาน : นางสุดารัตน์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

วีดีโอนี้จัดทำเมื่อ ครบรอบปีที่ ๑๒๑ จังหวัดอุดรธานี (๑๘ มกราคม ๒๕๕๗)

Loading...