การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อบรรจุ ม.3-ป.โท จำนวน 124 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 124 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การตลาด หรือ การเงิน) โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การตลาด หรือ การเงิน) นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน)  จำนวน 1 อัตรา

2 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี การบัญชี หรือ การเงิน หรือ การตลาด นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา

3 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

3.1 กลุ่มงานวิชาการ วิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 15 อัตรา

3.2 กลุ่มงานใเฏิบัติการ วิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 17 อัตรา

3.3 กลุ่มงานหน่วยธรกิจ วิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 6 อัตรา

4 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธา 4 จำนวน 9 อัตรา

5 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรสื่อสาร 4 จำนวน 1 อัตรา

6 ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประคาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บุคลากร 4 จำนวน 2 อัตรา

7 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาโภฃนาการและการกำหนดอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากร 4 จำนวน 1 อัตรา

8 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ นิติกร 4 จำนวน 4 อัตรา

9 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้ากำลัง นักแกอบรม 4 จำนวน 1 อัตรา

10 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลขน นักประซาสัมพันธ์ 4 จำนวน 3 อัตรา

11 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา

12 ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ การจัดการวิศวกรรม นักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 3 อัตรา

13 ปริญญาตรี การบัญชี นักบัญชี 4 จำนวน 5 อัตรา

14 ปริญญาตรี การบัญชี นักการเงิน 4 จำนวน 2 อัตรา

15 ปริญญาตรี การบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ นักวิฃาการ 4 (ด้านตรวจสอบ) จำนวน 1 อัตรา

16 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ นักวิขาการ 4 (ด้านเศรษฐกิจ) จำนวน 1 อัตรา

17 ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

17.1 นักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 2 อัตรา

17.2 นักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 1 อัตรา

18 ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ เภสัฃกร 4 จำนวน 1 อัตรา

19 ปริญญาตรี การพยาบาล พยาบาลวิชาการ 4 จำนวน 1 อัตรา

20 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาชาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พนักงานพัสดุ 3 จำนวน 5 อัตรา

21 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเสีย สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และวิดีทัศน์ พนักงาน
โสตทัศนูปกรณ์ 3 จำนวน 1 อัตรา

22 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 15 อัตรา

23 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาชาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ ช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 3 อัตรา

24 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์ ช่างเทคนิค เครื่องกล 3 จำนวน 3 อัตรา

25 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 11 อัตรา

ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2 จำนวน 2 อัตรา

26 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) พนักงานใช้ เครื่องมือกล 1 จำนวน 5 อัตรา

2. การรับสมัคร

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 ถึงวันพฤหัสบดีหี่ 23 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ‘ชั่ว’โมง ไม่เว้นวันหยดราขการ ตามขั้นตอน ดังนี้

2.1 เข้าเว็บไซต์ www.mea.or.th คลิก “ประกาศรับสมัครงาน”

2.2 ให้ผู้สมัครอ่านประกาศ และคำแนะนำลำหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร รายละเอียดลักษณะงาน สามารถอ่านไดในเอกสารแนบของแต่ละคุณวุฒิ

2.3 ค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการ Internet 30 บาท รวมเป็นเงิน 280 บาท (ค่าธรรมเนียมทั่งสองส่วนจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั่งสิ้น)

3. เงื่อนไขการสมัครสอบ

3.1 ผู้สมัครสามารถสมัครสอบในระบบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง แกไขใดๆ ไม่ได้ และการสมัครสอบจะสมบูรณ์ต่อเมื่อชำระค่าสมัครแล้ว

4. การดำเนินการสอบ กำหนดขั้นตอน ดังนี้

4.1 ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธี้สอบข้อเขียน พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ทาง vwvw.mea.or.th

4.2 การสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 สถานที่สอบ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ทาง www.mea.or.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบ

Loading...