ด่วน! รับสมัครพนักงานนวดจำนวนมาก ทำงานที่มาเลเซีย รับรองโดยกรมจัดหางาน เงินเดือน 20,000+

ข่าวประกาศจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครพนักงานนวด ประเทศมาเลเซีย

กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้รับแจ้งจากนายจ้าง ประเทศมาเลเซียว่า บริษัท VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd. มีความประสงค์จ้างแรงงานไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานนวด จำนวน 20 อัตรา

ค่าจ้าง 2,700 ริงกิต/เดือน ประมาณ 21,616.20 บาท + ค่าเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติม 600 ริงกิต ประมาณ 4,800 บาท รวมเป็นเงิน 26,416.20 บาท

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง อายุระหว่าง 21-44 ปี

2.มีใบประกาศนียบัตรนวดแผนไทยหรือนวดเท้าจากสถาบันที่ได้รับรองจำนวน 150 ชม. หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 หรือ 2

เงื่อนไขการจ้าง

1.ระยะเวลาจ้าง 2 ปี

2.นายจ้างจัดที่พักให้ฟรี

3.ทำงานเป็นกะ 8 ชั่วโมงต่อวัน 6 วันต่อสัปดาห์ ตามที่กฏหมายแรงงานมาเลเซียกำหนด

4.นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง 2 ปี

5.นายจ้างมีประกันเงินทดแทน และประกันสุขภาพตามรัฐบาลมาเลเซียกำหนด

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป

4.สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

5.ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย

ระยะเวลาการสมัคร วันที่ 2 – 20 ตุลาคม 2560

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 042-347680, 042-348587-9, 02-2451186 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเอกสารแนบ : คลิก

Loading...