หางานอุดร! ด่วนเทศบาลเมืองบ้านดุงเปิดรับสมัครผู้ช่วยครู 11 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านดุง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษาของเทศบาล ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล ๑, โรงเรียนเทศบาล ๒ (ชุมชนบ้านดุง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดั้งนั้น จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานงานจ้างเทศบาลบ้านดุง ดังนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 11 อัตรา ดังนี้

-ผู้ช่วยครู  (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

-ผู้ช่วยครู  (วิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

-ผู้ช่วยครู  (ภาษไทย) จำนวน 2 อัตรา

-ผู้ช่วยครู  (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา

-ผู้ช่วยครู  (พลศึกษา) จำนวน 2 อัตรา

-ผู้ช่วยครู  (ดนตรีศึกษา) จำนวน 2 อัตรา

-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (อนุบาลศึกษา/ปฐมวัย) จำนวน 2 อัตรา

2.ระยะเวลาจ้าง / ค่าตอบแทน

-ระยะเวลาจ้างครั้งละไม่เกิน 1 ปี

-ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

3.วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

-ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 17 ต.ค.2560 ถึง 27 ต.ค.2560 เว้นเสาร์อาทิตย์ ณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล(ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ >> เอกสารแนบ

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ : http://www.bandungcity.go.th/

Loading...