จังหวัดอุดรธานีชวนเที่ยวงาน gms fabric Expo 2018 มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงฯ

จังหวัดอุดรธานี ชวนเที่ยวงาน gms fabric Expo 2018 มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อลังการสีสันผ้าทอมือแห่งลุ่มน้ำโขง สู่ความยิ่งใหญ่ตระการตาของงานผ้ากิจกรรมความบันเทิงครบครัน เต็มศักยภาพการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาคารวังแดง นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวชวนเที่ยวงาน gms fabric Expo 2018 มหกรรมผ้าทอมืออนุภาคลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน พร้อมหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วน ร่วมจัดงานใหญ่ รวมผู้ประกอบการและผลงานจากไทยและต่างประเทศ รวม 6 ประเทศในงาน gms Fabric Expo 2018 มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้แนวคิด colorful fabric life อลังการสีสันผ้าทอมือแห่งลุ่มน้ำโขง ชูความยิ่งใหญ่ตระการตาของงานผ้า พร้อมด้วยกิจกรรมความบันเทิงครบครัน เต็มศักยภาพต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2561 ณ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจมุ่งเน้นการสร้างเข้มแข็งของฐานการผลิต และบริการใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วยกัน โดยมีเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาก็คือ เพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่ เป้าหมายการพึ่งพาตนเองและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมถึงการยกมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง แฟชั่นในระดับภูมิภาค

จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน จึงจัดงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด colorful fabric life อลังการสีสันผ้าทอมือแห่งลุ่มน้ำโขง ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงเส้นสายลายผ้าซึ่งเชื่อมโยงสีสันแห่งวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมถักทอร้อยเรียงกันจากทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีนตอนใต้ ยูนนาน สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นงานในระดับนานาชาติ ที่ประเทศไทยโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเจ้าภาพ ร่วมกันเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล เรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการออกแบบและการค้าขายอย่างครบวงจร

การจัดงานในครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองตามแนวคิดสร้างสรรค์การเพิ่มและรายได้ให้แก่ประชาชน และกลุ่มผู้ผลิตผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุดรธานี และภาคอีสาน ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาระหว่างกัน เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อย่างได้ผล งานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง gms Fabric Expo 2018 จะจัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี

ข่าวโดย : วชิร คำสืบ

Loading...