รพ.อุดรฯ ประชาพิจารณ์ผ่าน ให้บริการเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ลดความแออัด เพิ่มทางเลือก

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลอุดรธานี นายธนพล จันทรนิมิรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการประชาพิจารณ์เรื่องการจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนเฉพาะทางนอกเวลาราชการในโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปี 2561 โดยมีนายสุพร สุภสร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ผู้ป่วยและญาติ เดินทางมาร่วมโครงการประชาพิจารณ์เป็นจำนวนมาก

นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี กล่าวรายงานว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพ โดยมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงปลอดภัย ทันเวลาและเป็นธรรมโดยมีการพัฒนาจัดรูปแบบพิเศษในสถานบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นการจัดบริการสำหรับประชาชน เพื่อลดความแออัดของกลุ่มผู้รับบริการ เพิ่มทางเลือกและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ จากแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ อันจะนำมาซึ่งความสะดวก ไม่แออัด สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการยินดีจะรับผิดชอบ ค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมด้วยความสมัครใจ

โรงพยาบาลอุดรธานี เป็นเป้าหมายหนึ่งในเจ็ดที่ต้องดำเนินการ ซึ่งก่อนจะดำเนินการ กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลอุดรธานี ตระหนักถึงความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายและประชาชนที่ต้องการมาใช้บริการ เพื่อการวางแผนในการดำเนินการให้บริการต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการได้จัดทำโครงการประชาพิจารณ์ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะการจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนเฉพาะทางนอกเวลาราชการ จากภาคีเครือข่ายประชาชน จำนวน 300 คน จัดทำโครงการครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับหลักการโดยการยกมือสนับสนุนให้มีการจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนเฉพาะทางนอกเวลาราชการ กันทุกคน

ข่าว : วชิร คำสืบ

ข้อมูลภาพ : อนิรุทธิ์ ปชส.รพ.อุดรฯ

Loading...