คนเกิด 4 วันนี้ เคยลำบากตกต่ำ ต่อจากนี้จะร ว ย ได้ลาภลอย เงินเข้ารัวๆ

วันพฤหัส

ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้คุณจะต้องมีสติยั้งคิ ดย้ำทำเวลาคิดจะทำอะไรจะต้องร ะมัดร ะวังคนบางคนที่เข้ามาหาผลปร ะโยชน์คนบางคนที่พมช่วงชิงความดีความชอบของคุณไป กำลังจะเริ่มต้นเเห่งโชคเเนะนำว่าให้ส ว ด ม นต์ภาวนาตั้งเเต่วันนั้นเลยเพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออ กไปนำสิ่งดีๆเข้ามาต้นเดือนหน้า

เเน ะนำเลยนะว่าให้ตื่นเช้าส วดมนต์เลยเเล้วสิ่งดีๆจะปรากฏให้พบเจอคนเกิดในวันพฤหัสจะต้องทำขอให้เชื่ อในเรื่องของการทำน ายล อ งทำดูสักครั้งก็ไม่เสี ย ห ายชีวิตจะดีขึ้นจะมีเเต่สิ่งที่ดีสิ่งที่คุณรู้สึกสบายใจเข้ามาในชีวิตขอให้โชคเข้าข้างท่านด้วย

วันจันทร์

ที่ผ่านมาโช ค ชะ ต าของคุณโดดเด่นในเรื่องของการทำงา นเเต่เจอปัญหามาบ่อ ยครั้งอาจจะทำให้คุณรู้สึกตกห ล่ นเเละรู้สึกท้ อเเ ท้ในเรื่องของโช ค ชะต า สิ่งใดที่คุณกำลังทำอ ยู่จะเริ่มดีจะเริ่มปร ะสบความสำเร็จ

จะมีผู้ใหญ่คอ ยเ พ่ ง เ ล็ ง อาจจะทำให้คุณได้รับการเลื่อนตำเเหน่งในช่วงร ะยะเวลาอันสั้นอีกทั้งยังมีโชคในเรื่องของส ล ากตัวเ ล ขเตรีย มตัวรับ ท รั พย์ได้เลยท่าน

วันพุธ

เหนื่อ ย กับการทำงา นบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเเบกรับในตัวของคุณ เ พี ย งคนเดียวบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าบางคนเข้ามาเพื่อหา ผ ลปร ะโยชน์เข้ามาเพื่อเอาดีใส่ตัวสุดท้ายก็โดนว่าโ ด น หัวหน้าเพ่ งเล็ งอ ยู่ใน12วันต่อจากนี้ชีวิตจะดีขึ้นสิ่งใดที่คุณกำลังทำเเละรู้สึกว่า

ไม่ดีก็อย่าลืมที่จะปล่อ ย วางสิ่งใดที่เเละรู้สึกว่ามันดีอ ยู่เเล้วก็ทำต่อไปไม่ต้องไปสนใจคำพูดใครอีกอย่างหนึ่งใครที่กำลังทำให้ชีวิตของคุณเจอปัญห าทำให้คุณรู้สึกท้อเเท้คุณปล่อ ย

ไปเลยไม่ต้องไปกังวลคิดซะว่าก็เเค่เ ห่ าเดี๋ยวมันจะผ่านไปเองเ ว รใครเว รมันเดี๋ยวก็เจอชีวิตของคุณจะดีเเน่ถ้าคุณรู้จักปล่อ ย วางยิ่งในช่วง12วันต่อจากนี้มีโช คเกี่ยวกับตัวเล ขนำทางให้คุณพบกับความเจริญ

วันศุกร์

ช่วงร ะยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงรอ บปัจจุบันชีวิตคุณวุ่นวายกลับหน้ าที่การงา นเป็นหลักมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องรับชอบเเละคุณเป็นจุดศู นย์ก ล างของหลายสิ่งหลายอย่างทั้งในเรื่องของการ รับผิดชอบการเลี้ ย งดูการเงิ นการงา นทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นผู้นำในเรื่องของสิ่งเหล่านี้อาจจะรู้สึกเหนื่อ ย เเละท้อเเท้เป็นกังวลใจบ้างเเต่ขอให้ทำต่อไปเพราะสิ่งดีๆกำลังจะปรากฏขึ้น

เป็นช่วงเปล่งเเสงเปล่งบารมีนำทางให้ชีวิตของคนที่เกิดในวันศุกร์พบเจอ กับความสุขสบายสิ่งใดที่กำลังรอคอ ยจะปรากฏให้พบไม่เกิน10วันหลังจากขึ้นเดือนใหม่ชีวิตของคุณจะดีขึ้นสิ่งที่รอคอ ย จะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขคนรอบข้างเขา

จะมีความสุขขึ้นเเนะนำว่าอย่าลืมส วดมนต์ภาวนาส วดมนต์ศักดิ์สิทธิ์ชินบัญชรเเล้วสิ่งดีๆจะปรากฏให้พบเจออีกทั้งในช่วงนี้จะมีโช ค ล าภเกี่ยวกับการเงินตัวเ ล ขสลากรางวัลจะทำให้คุณได้ เ งิ น ท อ ง ก้ อ น โ ต