เช็คด่วน กสิกรไทย ลดดอกเบี้ ยเงินกู้ เริ่มวันนี้

ลูกห นี้เฮ กสิกรไทย ลดดอ กเบี้ยเงินกู้ เริ่มวันนี้

ข่ า วดีของลูกห นี้ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นายปรีดี ดาวฉาย กร รมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยพร้อ มเดินหน้าช่ว ยเหลื อลูกค้าธนาคารอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตอบสนองการลดลงของอัตราดอ กเบี้ยนโยบายให้ถึงมือลูกค้าทุกกลุ่มทันทีโดยธนาคารปรับลดอัตราดอ กเบี้ย MOR ลงสูงสุดถึง 0.38% ทำให้อัตราดอ กเบี้ย MOR คงเหลือเพียง 5.84% อีกทั้งธนาคารยังได้ปรับลดอัตราดอ กเบี้ยเงินกู้ MLR เเละ MRR ลงอีก 0.13% ส่งผลให้อัตราดอ กเบี้ยคงเหลื อ 5.47% เเละ 5.97% ต ามลำดั บ

เพื่อย้ำถึงความตั้งใจของธนาคารในการช่วยประคับประคองสภาพคล่อง เเละลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าของธนาคาร โดยเฉพาะลูกค้าบุคคลเเละลูกค้าผู้ประกอบการ เพิ่มเติมจากมาตรการต่างๆ ที่ได้ออ กมาก่อนหน้า

ซึ่งการปรับลดอัตราดอ กเบี้ยในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศให้ค่อ ยๆ ฟื้นตัวเเละเดินหน้าไปได้ โดยมีผลตั้งเเต่วันที่ 22 พฤษภาคมเป็นต้นไป นายปรีดีกล่าว