ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงาuระดับ 4 เปิดรับสมัคsวันนี้ – 15 มิ.ย. 2563

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตรมีความประสงค์จะสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงๅนระดั บ 4ปฏิบัติงๅนประจำ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีเเละสารสนเทศปีบัญชี 2562โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำเเหน่งที่รับสมัคร

1 พนักงๅนปฏิบัติงๅนด้านคอมพิวเตอร์ ระดั บ 4 จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำเเหน่ง

1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)

2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดั บปริญญาตรีด้านวิทย าการคอมพิวเตอร์ วิทย าศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์เเวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทย าการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์เเวร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เเละเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

3 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงๅน ก.พ. (ถ้ามี)ระดั บปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

4 หากมีประสบการณ์เเละมีความสามารถในการพัฒนาโปรเเกรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนี้(1) FrontEnd -WEB Application, html, JavaScript, ReactJS, AngularJS, Mobile Application, React native, Flutter(2)BachEnd –Golang, JAVA(3)Data Analytic –Python, R(4)Devops –CI/CD, Jenkins, Ansible, Container

5 หากมีประสบการณ์ด้าน Admin ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้าน Operate ระบบ ATM หรือด้านการออกเเบบระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาโปรเเกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Banking หรือโปรเเกรมอื่น ๆ จากสถาบันการเงินการธนาคารจากบริษัทเอกชน ส่วนงๅนราชการ สถาบันอื่น ๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6 หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น CISSP, CISA, CISM, CompTIA, IPTE ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7 สามารถปฏิบัติงๅนเป็นกะ เเละเดินทางไปปฏิบัติงๅนต่างจังหวัดได้

8 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

2 พนักงๅนประชาสัมพันธ์ ระดั บ 4 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำเเหน่ง

1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)

2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดั บปริญญาตรี ด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน ออกเเบบสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณา การตลาด เทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา การตลาดดิจิทัลนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

3 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงๅน ก.พ. ระดั บปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

4 มีความรู้ความสามารถในการอ่าน พูด เขียน เเละใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรม (Event) เเละการเป็นพิธีกร หรือ MC (Master of Ceremonies) ได้

5 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Word เเละ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี

6 เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย เเละเดินทางปฏิบัติงๅนต่างจังหวัดได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

7 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ถ้ามีผลคะเเนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะเเนนทดสอบ TOEFL (เเบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (เเบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีคะเเนน IELTSไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะเเนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) ธนาคารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สมัครทางเว็บไซต์ : http://www.irecruitbaac.com วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งเเต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2563

หนังสือประกาศรับสมัคร

ขอบคุณ จ็อบไทยดีดี