นักวิ​จั​ยไทยสุดเจ๋ง ​คิ​ด​ค้น​ชุดตรว​จโควิด 19 รา คาไม่ถึง 500 บาท


วัน ที่ 17 มีนา คม 2563 เว ลา 16.00 น. ศ.ดร จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดี สถาบันวิทยสิริเมธี ศ.ดร.นพ.ป ระสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะเเพทยศาส ตร์ ศิริราชพย าบาล เเละ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้า ห น้า บริหา รเเละกรรมการผู้ จัดกา รใ ห ญ่ บ ริษั ท ปตท จำ กัด ( มหาชน) ร่วมเเ ถลงข่า วสืบเนื่อง จากสถา นกา รณ์การ COVID-19 ทั่วโลกในข ณะ นี้ ที่ ยั งไม่ มีเเนวโ น้มว่า จะค ลี่คลา ยในเร็ววัน ส ถาบั นวิท ยสิริเมธี จึงได้ใช้ ศั กยภาพเเละอ ง ค์ ความรู้ของบุคลาก รสถาบั นฯ เ ร่ งพั ฒ นาชุดตรว จวิ นิ จฉัย COVID-19

ผศ ดร ชย สิทธิ์ อุตมาภิ นันท์ อาจาร ย์ประจำ ค ณะ วิทย า ศาสต ร์เเ ละ วิศว กร รม ชีวโ มเล กุล สถา บันวิท ยสิ ริเมธี (VISTEC) ก ล่าวว่า ส ถาบันฯ ร่ว มมือกั บคณะเเพท ยศาสต ร์ศิริ ราชพย าบาล ภาควิ ชาจุล ชีว วิทย า เริ่ มทดลอ งกับ ตั ว อย่างจากค ลินิกเเ ล้ว เเละอยู่ ระหว่าง กา รเต รี ยมเเผนผ ลิตชุดทด ส อบเ พิ่ มเติ มเพื่ อดำเนินกา รในขั้น ตอน Clinical Trial ในเ ดือนเม ษา ยนนี้

ขณะนี้มีสต็อ คชุดตร วจป ระมา ณ 10000 ชุด เเ ละสามา รถ ผลิ ตออ ก มาได้ วันละ 4000 ชุด ต่ อวัน เเต่ ต้องรอการประ กาศยืนยั นผลการ ทดส อบกา รใช้ เเละ การยื น ยันจากร พ.ศิ ริราชอีก ครั้ ง หา กได้ รับ การประ กา ศใช้เเ ล้ว เ ชื่อว่า จะสา มารถเร่งผลิต ออกมาใช้ได้ ต่อไป

ดร.ไพริ น ทร์ ชูโช ติถาวร นายกสภา ส ถา บัน วิทยสิริเม ธี (VISTEC) กล่าวว่า ส ถาบั นฯ ขอข อบคุณ ก ลุ่ ม ปตท.เเละธนาคา รไ ทยพา ณิช ย์ ผู้ส นับสนุนงบประ มาณ ร วมทั้งโครง การ ExpresSo ซึ่ งเป็น หน่ ว ยงาน นวัตกร ร ม ของ ปตท. ที่ สนับส นุนบุคลากรเข้าร่ วมดำเนินการเพื่ อเตรียมเเ นวทางในการขย ายชุดท ดสอบไป ยังโรงพ ย าบาลใน ภาคีเค รื อข่า ยอย่างเร่ง ด่ว น หวังเ ป็ น อย่าง ยิ่ง ว่าชุดตร วจโรคดังกล่าวจะเ พิ่มค วา ม รวดเร็ ว ใ นการวินิ จฉัยเชื้อไ ว รัสนี้ของห น่ วยงาน สาธารณสุขเเละโรง พย าบา ลในประเท ศไทยได้ อ ย่างทั น ท่วง ที เเละ ทำให้ สถา นการณ์กา รเเพ ร่ก ระจายของ ติดเชื้อไว รั ส COVID-19 คลี่ คลายลงในเร็ววัน VISTEC พร้อ มมี ส่วนร่วม สนับ สนุนการช่วยเ หลือประชาชนค นไ ทย ตลอ ดจนส่ง กำลั งใจใ ห้ บุคลา ก รทางกา รเเพทย์ เเละขอส่ ง ความ ปรา รถนาดีให้ ผู้ป่วย มีอาการดีขึ้นเเละหา ยอ ย่างรว ดเร็ว

ทั้ งนี้ ผลการผลิตเเละทดสอบชุดตรวจ วินิจฉัย COVID 19 ในห้องปฏิบัติการ โดยคณะนักวิ จั ยของ VISTEC ได้ผลดัง นี้

1 ลอง VISTEC Test Kit Diagnostics เพื่อ ตร วจ จับCOVID 19 ไ ด้ผลดี มาก การต รวจ วินิ จฉั ย รวดเร็ วเหมื อน การ ทด สอบหญิ งตั้งค ร รภ์

2 วั นอาทิ ตย์ที่ 15 มี การทด ส อบ โด ย การใช้ COVID 19 ข อ ง จริง ที่ รพ.ศิริราช

3 ค่าใ ช้จ่าย ในการจัดทำชุ ดอุปก รณ์ตร วจวัด ทุกอ ย่าง ใ นเมื องไทย ป ระมาณ 15 US$ (ป ระมาณ 475 )
กล่าวโดย สรุป

1 VISTEC สามาร ถใช้เ ทคโนโ ลยี่ขั้นสูง ผลิตชุดตรวจ จับ COVID 19 ได้ สำเร็จใ นเวลาอันสั้น เป็นคณะเเรกๆของโ ลก

2 ชุดตรว จวัด นี้ เมื่อ ผลิตเป็นจำน วนมาก จะช่ ว ยให้ไท ยรั บมือกับ การระ บาดขอ งไ วรัส ระยะที่ 3 ไ ด้ดียิ่งขึ้ น เพราะ มี ราคาถู กมา ก ใช้เวลาตร วจ สั้น มีความไว สูง เเ ละ ผลิตไ ด้เองภายในประเ ทศ

3 VISTEC/ปตท. พ ร้อมที่จะถ่า ยท อดเท คโ นโ ลยี ใ ห้กับ หน่วย งานขอ ง รัฐนำไปผลิตเ ป็นชุดต รว จในปริ มาณ มากๆ
ขอบคุณ สำนักข่าวอิ ศรา