บิ๊กตู่ ทรุด โพลสำรวจ ปชช ไ ม่เชื่อนายก


ในวันนี้ (14 มี.ค 63) ทางเพจ “Super poll” มีการรายงานจากสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ทำไมคนไม่รับสิ่งนายกฯ พูด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ทำไมคนไม่รับสิ่งนายกฯ พูด กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เเละการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,306 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

เมื่อสอบถามถึงสาเหตุว่า ทำไมคนไม่รับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.9 ระบุ ขาดข้อมูลที่ดี ไม่ตอบโจทย์ประชาชน รองลงมาคือ ร้อยละ 50.6 ระบุ ไม่ถามประชาชนก่อน ร้อยละ 34.7 ระบุ ทีมงานข้อมูล ทีมโฆษกรัฐบาลขัดเเย้งกันภายใน เเละร้อยละ 5.2 อื่น ๆ เช่น พูดเยอะหลายเรื่องสับสน ฟังไม่ชัด พูดเร็วรัวไป เเละเป็นเพราะสื่อมวลชน เป็นต้น

ที่น่าเป็นห่วง คือ ผลกระทบจาก ทีมงานข้อมูล ทีมโฆษกรัฐบาลต่อภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.5 ระบุ กระทบภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 39.5 ระบุกระทบค่อนข้างน้อย ถึง ไม่กระทบเลย

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.8 ระบุ ควรเปลี่ยนทีมงานข้อมูล ทีมโฆษกรัฐบาล ในขณะที่ร้อยละ 23.2 ระบุควรทำงานต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึง ความรู้สึกเเละความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี พบว่า เกือบ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 31.8 สงสารนายกรัฐมนตรี เห็นว่าเหนื่อยเเต่ควรทำงานต่อไป ในขณะที่ร้อยละ 55.3 เห็นว่าควรปรับคณะรัฐมนตรี เเละ ร้อยละ 12.9 ระบุอื่น ๆ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า จากการเกาะติดกับความเห็นของประชาชนมาตลอด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่สับสนกับข้อมูลที่ซ้ำเติมความตื่นตระหนกในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ดังนั้น เพื่อดึงความเชื่อมั่นเเละวางใจต่อนายกรัฐมนตรี รัฐบาลควรลดบทบาทของทีมงานโฆษกรัฐบาลลงในช่วงวิกฤตศรัทธาเวลานี้เพราะ ทีมงานโฆษกรัฐบาลไม่ใช่กลุ่มคนที่ประชาชนเชื่อถือ เเต่ควรนำคณะบุคคลที่น่าเชื่อถือของประชาชนออกมาพูดในเเต่ละเรื่องที่เชี่ยวชาญ พูดเเล้วประชาชนวางใจ ทั้งในเรื่อง โควิด-19 ปัญหาภัยเเล้ง เเละปัญหาปากท้องของประชาชน ไม่ควรเยอะ เเต่ทำเฉพาะเรื่องสำคัญ ๆ

ตารางที่ 1 เเสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ สาเหตุทำไมคนไม่รับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูด ลำดั บที่ 1 เสียงประชาชน
ร้อยละ 79.9 ขาดข้อมูลที่ดี ไม่ตอบโจทย์ประชาชน ,2 ร้อยละ 50.6 ไม่ถามประชาชนก่อน ,3 ร้อยละ 34.7 ทีมงานข้อมูล ทีมโฆษกรัฐบาล ขัดเเย้งกันภายใน ,4 ร้อยละ 5.2 อื่นๆ เช่น พูดเยอะหลายเรื่องสับสน ฟังไม่ชัด พูดเร็วรัวไป เเละเป็นเพราะสื่อมวลชน เป็นต้น

ตารางที่ 2 เเสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความเห็นต่อ ผลกระทบจาก ทีมงานข้อมูล ทีมโฆษกรัฐบาล ต่อภาพลักษณ์นายกรัฐมนตรี ลำดั บที่ 1 ร้อยละ 60.5 กระทบภาพลักษณ์นายกรัฐมนตรีค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ,2 ร้อยละ 39.5 กระทบค่อนข้างน้อย ถึง ไม่กระทบเลย รวมทั้งสิ้น 100.0

ตารางที่ 3 เเสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความเห็นต่อ การเปลี่ยนทีมงานข้อมูล ทีมโฆษกรัฐบาล ลำดั บที่ 1 เสียงประชาชนร้อย 76.8 ควรเปลี่ยน ,2 ร้อยละ 23.2 ควรทำงานต่อไป รวมทั้งสิ้น 100.0

ตารางที่ 4 เเสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความรู้สึก ความเห็นต่อ นายกรัฐมนตรี ลำดั บที่1 ร้อยละ 31.8 ความรู้สึก ความเห็นของประชาชน สงสารนายกรัฐมนตรี เห็นว่าเหนื่อย เเต่ควรทำงานต่อไป ,2ร้อยละ 55.3 ควรปรับคณะรัฐมนตรี เเละ 3 ร้อยละ 12.9 อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 100.0 สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) โทร 02.051.5928 www.superpollthailand.net 2 #superpoll @superpoll

ที่มาเเละขอบคุณ Super poll