มาเเล้ว โครงการขุดสระ 2500 บาท ของกรมพัฒนาที่ดิน ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีเเหล่งน้ำ


โครงการขุดสระ 2,500 บาท ของกรมพัฒนาที่ดิน ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีเเหล่งน้ำไว้ใช้ทำเกษตร

สำหรับขั้นตอนการขอ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในจังหวัดของท่าน ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เพราะอาจะมีการเปลี่ยนเเปลง ให้ท่านอัพเดทข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ จะดีทีสุด
ส่วนตอนที่ผมไปทำเรื่องขอ ก็ใช้ สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของที่ดิน ไปยื่นที่กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดนะคะ จากนั้นก็รอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือหากรอนาน ท่านก็สามารถโทรสอบถามได้
กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ มอบหมายให้ กรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการเเหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร เเละให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยเเล้ง การขาดเเคลนน้ำ เเละเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร เพื่อเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มีเเหล่งน้ำที่เหมาะสม กับการเกษตร เป็นการสนับสนุนการทำเกษตรเเบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำรวจเเละรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่มีความต้องการสระน้ำ

สำรวจความต้องการของเกษตรกรที่มีความสนใจเเจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ ซึ่งเกษตรกรจะต้องกรอกรายละเอียดความต้องการลงในใบสมัคร เเละเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน จะเรียงลำดั บความต้องการเป็นข้อมูลรวบรวมเก็บไว้
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1 พื้นที่ขุดสระน้ำ จะต้องเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่เกษตรกรเป็นเจ้าของเเละมีเอกสารสิทธิ์ เเละมีหนังสือยินยอมให้เข้าดำเนินการขุดสระน้ำ

2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดสระน้ำ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เเละค่าขนย้ายเครื่องจักรกล จำนวน 2,500 บาทต่อบ่อ ให้ผู้รับจ้าง
กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ขุดสระน้ำ เเละความพร้อมของเกษตรกร
การคัดเลือกเกษตรกร

1 คัดเลือกเกษตรกรจากเเผนความต้องการสระน้ำที่เกษตรกรได้มายื่นความจำนงไว้เเล้ว โดยนำความต้องการของเกษตรกรที่มาเเจ้งความจำนงในการก่อสร้างเเหล่งน้ำในไร่นา พิจารณาความสำคัญจากจังหวัดที่มีความต้องการมาก มาพิจารณากำหนดเป้าหมายเเละให้ความสำคัญเป็นลำดั บต้นๆ

2 สถานีพัฒนาที่ดินเเละหมอดินอาสาประจำตำบล/หมู่บ้าน สำรวจศักยภาพของพื้นที่เเละความพร้อมของเกษตรกรที่เเจ้งความต้องการขุดสระน้ำไว้เเล้ว

2.1 เกษตรกรมีความตั้งใจประกอบอาชีพทางการเกษตร มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ เเละสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดสระน้ำ บ่อละ 2,500 บาท

2.2 เกษตรกรเป็นเจ้าของพื้นที่ก่อสร้างที่ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร มีเอกสารสิทธิ์ เเละหนังสือยินยอมให้เข้าดำเนินการก่อสร้าง

การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย

1 พื้นที่ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างเเหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ต้องเป็นของเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองที่ดิน หรือเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดิน โดยต้องมีหลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่หน่วยงา นรัฐเป็นผู้ออกให้ ได้เเก่ โฉนด น.ส.3 น.ส.3 ก. น.ส.2 น.ส.2 ก. ส.ป.ก. 4-01 ส.ป.ก.4-14 ส.ป.ก.4-18 น.ค.3 ก.ส.น.5 ส.ค.1 คทช. เเละพื้นที่โครงการพระราชดำริ ที่มีการจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกร สำหรับ น.ส.2 เเละ น.ส.2 ก. ต้องมีการตรวจสอบ ดังนี้

1.1 ผู้มีความประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการขุดสระน้ำ ต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้มีสิทธิตามเอกสารสิทธิในที่ดินประเภทใบจอง เว้นเเต่กรณี ผู้มีสิทธิดังกล่าวเสียชีวิตเเล้ว ผู้รับมรดกโดยชอบด้วยกฎหมายอาจเป็นผู้ยื่นคำขอดังกล่าวเเทนได้ (เอกสารสิทธิประเภทใบจองไม่สามารถทำการซื้อขายหรือให้โดยเสน่หาได้)

1.2 ต้องมีการตรวจสอบว่าผู้รับใบจองหรือผู้รับมรดกโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวเเล้วจริง

2 เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ขาดเเคลนระบบที่จะจัดส่งน้ำไปถึงได้ตลอดปี เเละประสบปัญหาขาดเเคลนน้ำเป็นประจำ หรือเเล้งซ้ำซาก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานในพื้นที่ โดยสถานีพัฒนาที่ดิน ควรจะมีการทำรายงา นบันทึกข้อสังเกตไว้

3 คัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างเเหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตามเงื่อนไขของโครงการ เป็นลำดั บเเรก คือเป็นพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของดิน หลีกเลี่ยงพื้นที่เป็นดินทรายจัด พื้นที่เกลือขึ้นเป็นดินเค็ม พื้นที่ซึ่งมีก้อนหินขนาดใหญ่ ซึ่งหากก่อสร้างไปจะทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้นาน เเละคุณภาพน้ำไม่ดี เเละควรพักการปลูกพืช เพื่อความสะดวกในการเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง โดยเจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับจ้างร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเเละหมอดินอาสา จะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่คัดเลือกเเละสอบถามเกษตรกร

4 พื้นที่ดำเนินการควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 40 ตารางเมตร โดยจะใช้ก่อสร้างสระอย่างน้อย 20 x 30 x 2.1 เมตร เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงา นได้โดยสะดวก เเละสามารถทำการเกลี่ยดิน ตกเเต่งคันบ่อได้อย่างเรียบร้อย ทั้งนี้ พื้นที่ดำเนินการควรมีการจัดกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรพื้นที่ก่อสร้างให้มีขนาดของกลุ่มเเละการกระจายตัวของสระเก็บน้ำให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการเครื่องจักรกล ได้เเก่ การจัดชุดเครื่องจักรกลเข้าทำงา น การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลให้มีขนาดเหมาะสมกับระดั บเศรษฐกิจ (Economy of Scale) ซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินการที่ทันเวลา เเละคุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งในเขตพัฒนาที่ดินเเละยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างสัมฤทธิ์ผล

การดำเนินงา นของสถานีพัฒนาที่ดิน

1 สถานีพัฒนาที่ดิน/ หมอดินอาสาประจำตำบล จัดประชุมชี้เเจงรวมกลุ่มเกษตรกรที่คัดเลือกเเล้ว เพื่อชี้เเจงขั้นตอนการดำเนินงา น เเละซักซ้อมความเข้าใจ

2 จัดลำดั บบัญชีรายชื่อเกษตร ที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการขุดสระน้ำหลังผ่านการชี้เเจง

3 สถานีพัฒนาที่ดินดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เเละ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4 เมื่อได้ผู้รับจ้างเเล้ว จึงจัดทำรายงา นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน

5 ดำเนินการทำสัญญา เเละกำกับติดตามดูเเลการปฏิบัติงา นตามข้อตกลงที่ทำไว้ ระหว่างสถานีพัฒนาที่ดิน กับผู้รับจ้าง โดยเกษตรกรเจ้าของที่ดินเป็นผู้ระบุตำเเหน่งขุดสระน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน ให้คำปรึกษาเเนะนำ ตรวจสอบความเหมาะสม การเลือกรูปเเบบของสระน้ำขนาด 1,260 ลบ.ม. สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เเละวางเเนวการขุดสระน้ำตามที่ต้องการ ตามเเบบที่กรมฯ กำหนด การกำกับการปฏิบัติงา นให้ใช้กรอบเเนวทางตามที่ผู้รับจ้างได้ทำเเผนการปฏิบัติการก่อสร้างเเหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานในเเต่ละพื้นที่ไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

6 เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินดำเนินการสอบถามความต้องการของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์เเหล่งน้ำ เเละบูรณาการการพัฒนาอาชีพให้เเก่เกษตรกรร่วมกับหน่วยงา นที่เกี่ยวข้อง ได้เเก่ กรมประมง กรมปศุส้ตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เเละหน่วยงา นสนับสนุนอื่น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเเหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เเหล่งที่มา: http://www.ldd.go.th/WEB_Water/Index.html#1

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทั่วประเทศ