4 วันเกิด โชควิ่งเข้าหา ชีวิตจะเริ่มมั่งมี บารมีมากล้น มีบ้านหลังใหญ่ มีรถร วยแบบไม่ทั้งตั้งตัว


4 วันโชควิ่งเข้าหา ชีวิตจะเริ่มมั่งมี บารมีมากล้น

วันจันทร์

ที่ผ่านมา ด วงชะต าเหมือนมีอุปสรรคมาก ไม่ค่อยจะ สู้ดีนัก เหมือนโบราณว่าไว้ศุกร์เขาพระะเสาร์แทรก แต่ในเร็ววันชีวิตจะเริ่มดีขึ้นเรื่อย ปังกันสุดๆ โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปยันปีหน้ าด ว งจะดีม ากๆ
มีโอกาสถูกหวยร วยเ บ อร์ได้รางวัลใหญ่ มีโอกาสได้ปลด ห นี้ สินมีบ้านหลังใหญ่ มีรถร วยแบบไม่ทั้งตั้งตัว คนโสดจะได้เจอเนื้อคู่ เป็นคู่บุญคู่บรารมี ของกันและกัน อนาคตไม่มีเ จ็บไม่มีจนแน่นอน

วันอังคาร

คนเกิ ดวันเป็น คนด วงแข็ง เป็นตัวของตัวเอง โลกส่วนตัวสูง ไม่ค่อยยอมใคร เอาความคิด ตัวเองเป็นใหญ่ ทำให้ชีวิตเจอปัญห า และอุปสรรคบ่อยครั้ง ให้อ่อนลงหน่อย แล้วชีวิตของคุณจะง่ายขึ้น มีคนรักและห่วงใยมากขึ้น ในเร็ววันด ว งชะต าจะเริ่มดีขึ้น

มีโชคลาภวาสนาส่งบุญเก่าหนุนนำ ทำให้รุ่งทั้งด้านการเงิน การงาน และความรัก แถมยังมีด วงถูกห วยร วยเ บ อร์ อ ย่ าลื มเ สี่ ยงโชคกันเอาไว้บ้าง มีเกณฑ์ถูกร างวัลใหญ่ สำหรับคนโสดในช่วงมีเกณฑ์จะเจอคนถูก ใจในต่ างแดน หรือสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับใครที่มีคู่แล้ว เขาจะเป็นคนดีเคยร้ ายก็จะกลับมาดี ช่วยส่งเ ส ริ มซึ่งกันและกัน ช่วยทำมาหากิน สร้างเนื้อสร้างตัว อนาคตร วย

วันพฤหัสบดี

ด วงเริ่มขยับดี ขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ต้นเดือน แต่ยังไม่มากจนบางท่านยังไม่รู้สึก แต่กลางเดือนเป็นต้นไปรับรองด วงรุ่งพุ่งสุดขีดแบบ ป ร อ ท แ ต ก ที่เคยขั ดสนก็จะกลับมามี ด วงชะต าพ ลิ กผลันจากหลังมือเป็นหน้ ามือ เป็นแบบออกแนวขั้ วตรงข้าม ใครที่เคยลำ บ ากก็ส บ ายใจได้ แถม ด วงโ ช ค ล าภก็ยังเข้ามาแบ บไม่ข า ดสายข า ดช่วงกันอีกด้วยมีโอกาสได้ล าภลอยจากคนใกล้ตัว คนโสดจะพบรักกับคนที่มีฐานะดีกว่า ช่วยกันอุปถัมภ์ค้ำจุ้น ใครมีคู่อยู่แล้วคู่ของคุณถ้าเคยร้ า ยก็จะกลับเป็นดี คู่ไหนที่ดีอยู่แล้วก็ จะยิ่งส่งเ ส ริ มกัน ให้ดีม า ก ยิ่ ง ขึ้ น

วันเสาร์

ช่ ว ง ด วงชะต า กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในทุก ด้าน เคยเห นื่ อ ยสายตัวแทบข า ดก็จะสบายขึ้น ใครที่ต กงานก็จะได้งานใหม่ส่วนใครที่ทำงานอยู่แล้วก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
ผู้ใหญ่รักและเ อ็ นดู คุ้มค่ากับที่ทุ่มเทมา ด้านด วงโ ช ค ล าภ ช่วงก็ดีแบบสุดๆช่วงหวยออกอย่ าลืมเ สี่ ยงโชคซื้อล๊ อ ตเตอรี่กันสักใบสองใบ เพราะด วงชะต าของคุณ มีเกณฑ์ถูกร างวัลใหญ่ ร วยทรัพย์ ได้ปลดหนี้ มีกินมีใช้มีจนเหลือเก็ บ ครั้งคนโสดจะเจอเนื้อคู่ ที่ถามหามานาน เป็นช่วงชีวิตที่ เจริญรุ่งเ รื อ ง สุ ด